Perser & Exotic klubben

 

Specialklub for alle perser/exotic farve- og mønstrevarianter /

colourpoint, bicolour, solid og silver.

 

 

 

§ 1 Klubbens navn er Perser & Exotic klubben

Perser & Exotic klubben er en specialklub under Felis Danica og den eneste Perser & Exotic

specialklub i Danmark.

 

 

§ 2 Formål:


Klubbens formål er:

 

 • at værne om racen perser & exotic katten i alle dens forskellige farve- og mønstervarianter – herunder colourpoint, bicolour, solid og sølvkatte.
 • At fremme og udbrede kendskabet til perser & exotic og medvirke til at fremme opdrættet med henblik på at forbedre standarden i perser & exotic racen.
 • at fremme fællesskabet for opdrættere, udstillere og ejere af persere og exotic.
 • Klubbens navn er Perser & Exotic klubben.
 • Klubben følger i alle forhold de til enhver tid gældende regler, fastsat af FELIS DANICA.

 

 

§  3. GENERALFORSAMLING er klubbens højeste myndighed.

 

 • Ordinær generalforsamling afholdes inden den 31. maj hvert år og indkaldes med mindst 3 ugers varsel.
 • På generalforsamlingen behandles forslag indsendt af bestyrelsen eller af medlemmerne.
 • Forslag, herunder også lovændringsforslag, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
 • Afstemning på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal, lovændringsforslag dog med 2/3 flertal af de fremmødte inkl. brevstemmer og stemmer modtaget på e-mail.
 • Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt blot et medlem ønsker dette. Der kan stemmes med fuldmagt pr. deltager på generalforsamlingen. Fuldmagten skal godkendes af bestyrelsen. Der kan brevstemmes pr. brev og e-mail. Brevstemmer skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen – e-mail stemmer skal være formanden i hænde 12.00 dagen før generalforsamlingen.
 • Generalforsamlingen kan rykkes, såfremt særlige omstændigheder gør sig gældende.
 • For at have stemmeret på generalforsamlingen fordres et medlemskab på mindst 3 måneder. Kontingentet skal være betalt i det år, i hvilket generalforsamlingen afholdes. Medlemmer under 16 år har ikke stemmeret

 

§ 4. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLINGEN

skal indeholde dagsorden og opstillede kandidater til bestyrelsesposter på valg. Indstilling af kandidater til bestyrelsesvalg kan ske såvel skriftlig som på generalforsamlingen.

For at være valgbar skal kandidater forslås af mindst 3 stemmeberettigede medlemmer.

For at være valgbar til bestyrelsen kræves der er medlemskab af klubben på mindst 3 måneder, samt medlemmet er fyldt 16 år.

 

§ 5. BESTYRELSEN består af 7 medlemmer:

Formand, næstformand, kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, der vælges for 2 år ad gangen. Lige år vælges formanden + 2 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant. Suppleanter deltager på alle bestyrelsesmøder. Ved utidig afgang fra bestyrelsen omgrupperer den tilbageværende bestyrelse sig selv, gældende til førstkommende generalforsamling. Klubben kan bestå, selvom bestyrelsen skulle bestå af mindre end 2 medlemmer, indtil næste ordinær generalforsamling.

Er der ikke fremmødt nok til at besætte posterne i bestyrelsen, kan en overlevelses-bestyrelse bestående af mindst 5 medlemmer dannes således:

Formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Udenfor bestyrelsen vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

På generalforsamlingen kan kun vælges korrekt indstillede kandidater. Valg af bestyrelse foregår enkeltvis — post efter post.

 

Generalforsamlingen skal indeholde:

 1.                    Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskabet forelægges.
 4. Lovændringsforslag.
 5. Valg af bestyrelse.
 6. Valg af mindst 1 revisor og revisorsuppleant.
 7. Fastsættelse af kontingent.
 8. Forslag.
 9. Eventuelt.

 

§ 6. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

indkaldes når 1/3 af medlemmerne skriftligt over for formanden fremsætter ønske herom, eller såfremt 4 medlemmer af bestyrelsen skønner det nødvendigt. I førstnævnte tilfælde skal dagsorden tillige med begrundelse for generalforsamlingens afholdelse vedlægges indkaldelsesbegæringen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter det fremsatte ønske fra 1/3 af medlemmerne og skal indkaldes med mindst 8 dages varsel.

 

§ 7. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsgang.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom.

Et bestyrelsesmedlem betragtes som udtrådt af bestyrelsen, hvis denne på 2 hinanden følgende gange er udeblevet fra et bestyrelsesmøde, uden at melde afbud. Eller hvis medlemmet selv meddeler, at han/hun ønsker at stoppe i bestyrelsen.

Formanden og kassereren disponerer over klubbens midler under ansvar overfor generalforsamlingen og den ansvarshavende siddende bestyrelse.

 

§ 8 Medlemsskab - indmeldelse

Adgang til at blive medlem har enhver med interesse for klubben, der godtager de formål, love og vedtægter, som til enhver tid er gældende for Perser og Exotic klubben.

Indmeldelse sker til klubbens formand.

Ved indmeldelsen modtager det nye medlem en velkomstmail og link til klubbens vedtægter.

Medlemskabet træder i kraft når indbetalingen har fundet sted og er gældende fra den dato, hvor  indbetalingen er indgået – enten kontant, via mobilpay eller via klubbens bankkonto.

Kvittering er gyldigt medlemsbevis.

 

§ 9 Medlemskontingentets størrelse

Besluttes på generalforsamlingen og gælder for kalenderåret ved indmeldelse. Efter 1. oktober vil alle kontingenter være gældende for indeværende år samt kommende kalenderår (dette gælder ikke for nuværende og gentegnede medlemskab)

 

§ 9 A Gratis medlemskab til killingekøbere

Medlemmer med stambogsførte killinger – kan indmelde deres killingekøbere gratis det første år. Info med navn m.v. indsendes til formanden.

 

 

§ 10. MEDLEMSKAB AF KLUBBEN OPHØRER SÅFREMT:

 

 • Medlemskontingentet ikke er betalt inden d.15 januar.
 • Overtrædelse af Felis Danicas etiske regler foreligger.
 • Et medlem optræder i strid med klubbens formål eller på anden måde udøver klubskadelig virksomhed. I dette tilfælde kan en beslutning kun tages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og medlemmet, hvis medlemskab foreslåes sat ud af kraft skal skriftligt underrettes herom og have mulighed for at være til stede og tale sin sag.

 

 

§ 11 FORENINGENS REGNSKABER afsluttes den 31. december.

Regnskabet revideres af mindst 1 revisor, valgt på generalforsamlingen.

Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen.

 

 

§ 12 Mallingsliste og FB

Klubben har en mail liste for klubbens medlemmer og en Facebook gruppe, ved navn Perser og Exotic klubben. Al information til medlemmer sker via mail og FB.

 

 

§ 13 Topkatteliste

Klubben offentliggør og præmierer hvert år en topkatte liste. Præmiering finder sted på klubbens årlige hobbyudstilling.

Deltagelse på topkatte listen forudsætter 3 måneders medlemskab og at der er indbetalt medlemskontingent senest den 15. januar.

 

 

§ 14 Ved Klubbens opløsning.

Forslag til klubbens opløsning skal optages som et særligt punkt på dagsordenen til generalforsamling.

Såfremt forslaget vedtages med kvalificeret flertal ¾ af de givne stemmer sendes det til urafstemning, hvor det for stadfæstelse kræves halvdelen af de afgivne stemmer.

Ophæves klubben, må dens formue ikke anvendes på anden måde end i kattesportens eller beslægtede formåls tjeneste. Den sidste generalforsamling tager bestemmelse om anvendelse af midlerne.

 

§ 15. VED LOV og vedtægtsændringer

som vedtages skal dette meddeles pr. mail til alle medlemmer og opslås i FB gruppen.

 

 

 

 

KLUBBENS VEDTÆGTER